Kintetsu Kashihara-sen (Yamato Saidaiji – Kashihara Jingû-mae)