Keisei (incl. Chiba New Town Tetsudô, Hokusô Tetsudô, Shin Keisei Dentetsu, Shibayama Tetsudô)

1435 mm gauge

1  Keisei Honsen    2  Keisei Oshiage-sen

3  Keisei Kanamachi-sen 

4  Keisei Chiba-sen + Chihara-sen

Note: The Narita Kôsoku Tetsudô Access and the Narita Kûkô Kôsoku Tetsudô own no rolling stock. The line is worked by the Keisei Dentetsu, the Keikyû Dentetsu and Tôkyô Municipal Underground Asakusa-sen trains.