Meitetsu Bisai-sen (Meitetsu Ichinomiya – Tamano’i)