Meitetsu Bisai-sen (Yatomi – Tsushima – Meitetsu Ichinomiya)