Meitetsu Hiromi-sen (Inuyama – Shin Kani – Mitake)