Meitetsu Takehana-sen + Hashima-sen (Kasamatsu – Egira – Shin Hashima)