Seto Ôhashi-sen (Kojima – Sakaide / Tadotsu) (also known as Hon-shi Bi-san-sen)